• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
7440 SAYILI KANUN UYARINCA ODA/BORSALARA OLAN GEÇİKMİŞ AİDAT ÖDEMELERİNİN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
7440 SAYILI KANUN UYARINCA ODA/BORSALARA OLAN GEÇİKMİŞ AİDAT ÖDEMELERİNİN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA20 Mart 2023 Pazartesi
 
 
“ D U Y U R U ”
 
 
Değerli Üyelerimiz,
 
Bilindiği üzere; 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 10. Maddesinin 11. fıkrası uyarınca, Oda ve Borsalara Üye İşletmelerin 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Oda ve Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, 31.12.2022 tarihine kadar süresinde ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş “Üyelik Aidatları” da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Yararlanmak isteyebilecek Üye İşletmelerimiz için uygulama özetini aşağıda önemle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
 
Uygulamaya Özeti:
 
Kapsam:31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat borçlarının asılları yapılandırılacak, borç asıllarına ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş borç asıllarına ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar da uygulamaya dahil olacaktır.
 
Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2023’dir.
 
Ödeme Şekli: Başvuruda belirtilmek şartıyla, borçlar tek seferde veya azami 9 (dokuz) eşit taksitte ödenebilir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Ödemeler belirlenecek taksit sayısını geçmemek üzere kredi kartı ile de yapılabilecektir.
 
Başvuru Yöntemi: Başvuruların 31.05.2023 tarihine kadar Borsamıza dilekçe (kaşe ve imzalı) ile yapılması gerekmektedir. (Borç durumuna ve tercih edilen taksit sayısına göre ödeme tablosunu içerir matbu dilekçe Borsamızdan temin edilebilecektir.)
 
Ödeme Tarihleri: Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi 30.06.2023, azami son taksit için 28.02.2024’dir.
 
Dava Durumu: Yapılandırmadan yararlanmak isteyen Üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olmaları gerekmektedir.
 
İcra Takibi: Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil, icra takibi başlatılmış Üyelerimizin yapılandırmaya başvurmaları halinde dava ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak Kanun uyarınca talep edilmeyecektir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısım için icra takibine devam edilecektir.
 
Yapılandırmanın İptali: İlk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılı içerisinde birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma iptal edilecek, ödenmeyen borç asıllarına ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsili hükümlerine dönülecektir.
 
Vergi Mükellefiyeti Sona Ermiş Üyeler: Kanunun yayımlandığı tarih olan 12.03.2023 tarihi öncesinde (bu tarih dahil) Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten önce ve sonrasında tahakkuk etmiş borç asılları ile faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi için, vergi dairesi terk yazısının aslı ile başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Kanun'un İlgili Maddesi için Tıklayınız
 
Sorularınız için : 0236 231 00 78 / info@manisatb.org.tr
 
Matbu Dilekçe Örneği