• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
SEÇİMDE UYGULANACAK ESASLAR ve YETKİ BELGELERİ
SEÇİMDE UYGULANACAK ESASLAR ve YETKİ  BELGELERİ23 Eylül 2022 Cuma
 
MANİSA TİCARET BORSASI
ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU
 
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Manisa Ticaret Borsası Meclis Asil ve Yedek Üyeliği Seçimi aşağıda yazılı usul ve esaslara göre yapılacaktır.
 
1- SEÇİM TARİHİ:
Meclis Asil ve Yedek Üyeleri Seçimi 03 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılacaktır.
Oylar aynı gün sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar kullanılacaktır.
 
2- SEÇİM YERİ:
Seçim yeri “Ege Mahallesi Borsa Caddesi No:20 Şehzadeler-MANİSA” adresindeki,
Manisa Ticaret Borsası Hizmet Binası’dır.
 
 
3-SEÇME VE SEÇİLEBİLME YETERLİLİKLERİ:
 
A- Seçme Yeterlilikleri:
Borsa Organ Seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;
a) Seçim tarihi itibariyle en az 2 yıldır Borsaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
c) Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
d) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
e) Kanunun 32’inci maddesi uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,
f) Borsalarda seçme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve / veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması şarttır.
 
-Münfesih şirketler organ seçimlerinde oy kullanamazlar.
 
B- Seçilme Yeterlilikleri;
Borsa organlarına seçilebilmek için;
a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunmak şartıyla en az iki yıldır borsaya kayıtlı olmak,
b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
e) Kanunun 32’inci maddesi uyarınca meslek grubu seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dahil edilmiş olmak,
f) Borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
g) Borsalarda seçilme hakkının kullanılabilmesi için; ticaret şirketlerinde gerçek kişi temsilcinin şirketin ortağı ve / veya yöneticisi, gerçek kişiler ve ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde ise işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve şirketi ya da işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.
 
-Münfesih şirketler organlara seçilemezler
 
SEÇİMLERDE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ OLARAK UYGULANACAK ESASLAR:
a)Tüzel kişiler meclis üyeliği seçimlerine tüzel kişi olarak katılır.
b)Gerçek kişiler seçimlere bizzat iştirak ederler. Bu kişiler, seçme ve seçilme haklarını vekâleten kullandıramazlar.
c)Birden fazla firma sahibi gerçek kişi mecliste birden fazla firmasını temsilen bulunamaz.
 
OY VERME İŞLEMİ:
Borsa organ seçimlerinde oy verme işleminin devam edeceği saatler Ilçe Seçim Kurulu Hâkimi tarafından belirlenir. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
 
*** Tüzel Kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin veya sicil tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.
 
*** Gerçek Kişi İşletmeler, T.C. Kimlik Belgeleriyle oy kullanabilirler.
 
Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde Ilçe Seçim Kurulu Mührü Bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulması ve seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır.
 
Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulalarını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir.
 
Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.
 
Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.
 
 
YETKİ BELGESİ ve SEÇİME ÖZGÜ E-SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA BİLGİ:
 
A-Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi Başvurusu:
 
-Seçime özgü e-sicil tasdiknamesi sadece ve sadece tek bir münferit yetkilisi olan tüzel kişiler için düzenlecektir.
 
https://mersis.gtb.gov.tr/ web adresinde “Başvurular” sekmesi altındaki “Belge Başvurusu” alt sekmesindeki adımlar tamamlanmak suretiyle gerçekleştirilebilir.
 
E-Sicil Tasdiknamesi Düzenlenmeyecek Durumlar
 
a-Birden fazla münferit ve/veya müşterek yetkiye sahip temsilcisi bulunan tüzel kişiler ile sadece müşterek yetkiye sahip temsilcisi bulunan tüzel kişiler ve her koşulda sınırlı yetkililer için Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi düzenlenmeyecektir.
 
b-Şubeler için Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi düzenlenmeyecektir.
 
a ve b maddeleri kapsamındaki Tüzel Kişilikler, bağlı bulundukları Ticaret Sicil Müdürlüğünden, dilekçeli başvuru ile "Seçim Yetki Belgesi" temin edecektir.
 
-Gerçek kişilere ait ticari işletme sahibi ve/veya sicile tescil edilmiş temsilcileri için düzenlenmeyecek.
 
B-Yetki Belgesi Başvurusu ve Önemli Hususlar
 
-Başvurular ıslak imzalı dilekçe ile yapılacaktır. Online başvuru ve e-imza uygulaması yoktur.
 
-Sınırsız (münferit/müşterek) yetkililer için düzenlenebilecektir. Sınırlı yetkililer için düzenlenmeyecektir.
 
-Dilekçeler, münferit yetkiye sahip olanlar tarafından kaşe ile birlikte tek başlarına imzalanabilir ( ilk başvurana yetki belgesi verilir).
 
-Dilekçeler, müşterek yetkiye sahip olanlarda atama kararında gösterildiği şekilde imzalanmalıdır (dilekçede belirtilen temsilci adına yetki belgesi düzenlenir).
 
-Seçmenin seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda/borsaya kayıtlı olduğuna ilişkin kontrol manuel olarak belgeyi düzenleyen ticaret sicili müdürlüğü personelince yapılacaktır.
 
-Yetki süresi biten temsilciler, yetki belgesi düzenlenecek kişiler listesinde yer almayacaktır.
 
-Şubeler için düzenlenecek belgelerde şubenin sınırsız yetkilileri ile birlikte, merkezin sınırsız yetkilileri de yetki belgesi düzenlenecek kişiler listesinde yer alacaktır.
 
-Müşterek temsilciler için verilecek belgelerde müşterek listesi “Açıklama” bölümünde yer alacaktır.
 
 

YETKİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

(Tarafımızca Temin Edilmesinin İstenilmesi Halinde; Sarı  Alanın Boş Bırakılması ve Güncel İmza Sirküleri Fotokopisi ile Birlikte Borsamıza Ulaştırılması Gerektiğini Ayrıca Bilgilerinize Sunarız)

 

ŞİRKETLER İÇİN

 

KOOPERATİFLER İÇİN