• Türkçe
  • English
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
ARA
2023 Yılı Hedefleri ve Ege Bölgesi

Geçtiğimiz yakın dönemde; özel sektörümüzün üstün çabalarıyla elde edilen ekonomik hacimdeki büyüme ve buna destek olacak bir takım reformlarla, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında “Dünyanın En Büyük İlk 10 Ekonomisi Arasında Yer Alan Türkiye Hedefi” doğrultusunda gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. Ekonomimiz için risk oluşturan bulunduğumuz coğrafyadaki tüm sorunlara rağmen son on yılda iktisadi alanda önemli mesafeler kaydedilmiştir. Ancak halen gerçekleştirilebilir görülen 2023 yılı hedeflerimizin sekteye uğramaması için vakit kaybetmeden “Niteliği yüksek sektörler ve ürün gruplarında nasıl küresel bir oyuncu olabiliriz?” sorusuna Ülke genelinde odaklanmamız ve öncü sektörlerimizin gelişimini uygun ekonomi politikaları ile desteklenmemiz gerekmektedir.

“Küresel Güç Türkiye” hedefinin yakalanabilmesi aynı zamanda bölgelerimizin yeterince kullanılmayan potansiyelini açığa çıkarabilmemize ve yerel dinamiği kalkınma hedeflerinin içene daha etkili olarak katabilmemize bağlıdır.

Ekonomi çevreleri, iktisatçılarımız ve müteşebbislerimizin tespitlerine göre ise 2023'te dünyanın ilk on ekonomisinden biri olabilmesi için Türkiye'nin öngörülenden daha hızlı büyüyebilmesini sağlayacak imkânların araştırılması gerekmektedir. Bunun için de hem kamunun hem de özel sektörün marka, tasarım, ar-ge ve inovasyona daha çok kaynak ayırmasına ve toplumun tüm kesimlerini bu "sürece" dâhil edebilme becerisinin ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.  
Sürekli kalkınmada öncü olacak sektörlerimizi ele aldığımızda ise; Manisa Ticaret Borsası’nın da temsil ettiği tarım ekonomisi alanı ve buna girdi teşkil eden tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü de temel dayanaklarımızdan biri niteliğindedir. Günümüzde tarımın Türkiye Ekonomisindeki önemi gelişen diğer sektörlere göre nispi olarak azalmış gibi görülse de; Artan tarım dışı nüfus, kentleşme, sanayileşme ve bunların da gıda arzı yetersizliği endişelerini artırmaya başlamasına karşılık Yurtiçi gıda gereksiniminin ithalata bağımlı olmadan karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ayağındaki döviz ve sermaye getirisi, dış piyasalara entegrasyon etkisi ve ayrıca oluşturduğu istihdam olanaklarıyla; Tarım, geleceğimiz açısından, büyük önem taşımaya devam edecektir. Bu nedenle tarım sektörü, Ülkemizde sosyo-ekonomik gelişmenin altyapısı ve 2023 yılı hedeflerimizin temel bileşeni olarak stratejik bir bakış açısıyla ele alınmak zorundadır.
Bu nedenle önümüzdeki dönem için daha da gelişecek farkındalık ile bazı dönüşüm, yenilik ve iyileştirmeler kaçınılmazlarımız olacaktır. Bu kapsamda; üretim kalitesini geliştirme ve marka üretme, arz-talep dengesini esas alan planlı üretim stratejilerini tatbik etme, her anlamda ihracat kriterlerini gözetme, hammadde ticaretinden mamul ürün ihracatına geçme, verimliliği yüksek ama çevreye duyarlı ve kaynaklarımızı koruyan üretim tekniklerine dönüşümü sağlama, tarımsal alt yapı hizmetlerini ihracat odaklı iyileştirme, kırsal kalkınma, üretici örgütleri ve tarımsal işletmelerin kurumsal kapasitesini güçlendirilme; üreticisiyle, tarıma dayalı işletmeleriyle, ihracatçısıyla, tarımla ilgili kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte, tarım ve tarıma dayalı sanayide odaklanacağımız konular olacaktır.
Türkiye 2023 hedeflerine ilerlerken, Ege Bölgesinin buna katkısı ise Türkiye Ekonomisine her zaman yaptığı katkı gibi büyük ve lokomotif güçlerden birisi niteliğinde olacaktır. Ege Bölgesi sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Marmara Bölgesinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Sektörel çeşitlilik bakımından da Ege Bölgesi; sahip olduğu ulaşım, sermaye, hammadde, işgücü ve nitelikli insan kaynakları gibi imkanlarını etkin kullanarak, katma değeri yüksek olan gıda, bitkisel ürünler, tekstil, elektrik-elektronik, petro-kimya, kimyevi maddeler, makine, otomotiv ve yan sanayi, demir çelik işleme ve turizm gibi temel sektörlerde kendisini geliştirmiş durumdadır.
Ülkemizin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefi ile de paralel olarak İhracatçı Firmaların Kanuni Merkezleri Bazında Ege Bölgesi iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgelerimizden birisidir. İller bazında Türkiye İhracat sıralamasında her yıl İzmir, Manisa ve Denizli’nin ilk 10’a ve işletmeler bazında pek çok Ege Firmasının ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000’e giriyor olması da bunun en belirgin göstergesidir.
Bölgenin gelişmişliği aynı zamanda, 2023 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken ekonomik hacim ve ihracat artışı itibariyle Ege Bölgesi üzerindeki beklentileri de yükseltmiştir. Bu kapsamda Ege Bölgesinin de; ihracatçı firma sayısını arttırma, marka ve tasarım oluşumları ile ihracata yönelik üretim çeşitliliğini KOBİ’ler seviyesinde genişletme, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji içeren malların üretimini arttırma, üretim altyapısındaki modernleşmenin yükseltilmesi, yeni pazarlara ulaşmada işbirlikleri, Yüksek katma değerli ürün üreten ve ileri teknoloji kullanan Tayvan, Güney Kore, Malezya, Japonya, Singapur gibi Asya-Pasifik ülkelerinin ihracatı arttırma sırasında kullandıkları yöntem, strateji ve tekniklerin incelenmesi, Bölgedeki tüm il ve ilçelerin ihracat katkısını artırıcı yöntemlerin belirlenmesi gibi hususlarda üretici, işletme, meslek örgütü ve resmi kurumlar bileşeninde daha yoğun işbirlikleri içerisinde bulunması ve Ülke ihracatındaki payını ortalama %10 ve yaklaşık 18 milyar dolar seviyesinin çok daha üzerine çıkarması gerekecektir.

Sonuç olarak rakamlarla bakıldığında; son yıldaki ekonomik büyüme oranımız, gerçekleşen ihracat düzeyi, AB pazarındaki durgunluk ve orta doğudaki istikrarsız ortamın getirdiği ticari kayıplarla, kalan 8 yıl ile ilgili kademeli hedeflerimizin gerçekleştirilmesi zor gibi görünse de; üretim ve ihracat faaliyetlerini kolaylaştıracak mevzuat reformları ve uluslararası arenadaki rekabet gücünün artmasını sağlayacak ek teşvik politikaları sağlandığı takdirde; kazanırken Ülkesine ve çevresine de kazandırmayı amaç edinen, 2023 yılı hedeflerini ekonomi alanında milli görev bilen müteşebbislerimizin ve özel sektörümüzün özverili çalışmaları daha da artan bir hacimle devam edecek; hem Ülkemiz hem de Bölgemiz için 2023 Yılı Hedefleri gerçekleştirilebilir olmayı sürdürecektir.

SADIK ÖZKASAP

MANİSA TİCARET BORSASI 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI